پنج شنبه، 18 خرداد 1402
  پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
معرفی مدیریت
اطلاعیه ها
اخبار
راهنمای تلفن
گالری تصاویر
تماس باما
l 
 

     

 • انجام کليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه
 • همکاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه
 • جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد
 • تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي کلي دانشگاه
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريک از واحدها
 • دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي
 • ابلاغ بودجه مصوب به هريک از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي دانشگاه
 • نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحساب فعاليت و برنامه هاي اجرائي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها
 • بررسي و مبادله بودجه تفصيلي اعتبارات جاري و عمراني با وزارت متبوع
 • بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي عمراني با سازمان برنامه و بودجه کشور
 • مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشکده
 • انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه با همکاري حوزه معاونت اداري، مالي و مديريت منابع
 • مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفکيک و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تکرار و تداخل وظايف دانشگاه
 • تهيه و تنظيم نمودار سازماني )تشکيلاتي( و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسووليتهاي واحدهاي تابعه دانشکده با همکاري واحدهاي ذي ربط
 • برقراري ارتباط با مراجع ذيصلاح جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشکيلات دانشگاه
 • مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيأت امنا
 • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشکلات سازماني آنها
 • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها ، نيرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه )پرسنلي و بودجه( ، به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت دانشگاه
 • مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاه و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذي ربط با همکاري مديريت امور اداري و پشتيباني دانشگاه
 • مطالعه و بررسي طبقه بندي مشاغل کارکنان دانشگاه.
 • تشخيص و تعيين رشته شغلي پست هاي سازماني با توجه به طرح هاي طبقه بندي مشاغل
 • مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و کارآموزي کارکنان غير هيأت علمي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي کارکنان مزبور
 • برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام کار و تحول اداري و بهره وري
 • پشتيباني، هدايت و نظارت بر فعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه
 • برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري ، ابتکار ، خلاقيت و افزايش مشارکت و انعطاف سازماني
 • برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي
 • انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشکيلات سازماني ،ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني، سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه
 • انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها
 • برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سياستها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي کارکنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام کارها و انطباق با نيازهاي جديد
 • تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه هاي تحول اداري و بهره وري در دانشگاه
 • انجام ساير امور محوله از طرف رئيس دانشگاه 
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است